မုန္ တိုင္း ရဲ့ သ ေဘာ (14)

မုန္ တိုင္း ရဲ့ သ ေဘာF556994E-251A-4DD0-9989-F708E3A54B72
မုန္ တိုင္း အ မ်ိဳး မ်ိဳ း ရွိ တယ္ တယ္ အင္ အား အ တိုင္း အ တာ လဲ မတူ ပါ ဘူး မုန္ တိုင္း ဒဏ္ ခံ ရတဲ့ တိုင္း ျပည္ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ပါ ပဲ ျပင္ ဆင္ ေရွာင္ ရွား နိုင္ ေတာ့ အ ပ်က္ အ စီး နဲ တာ ေပါ့
မုန္ တိုင္း ဆို တာ ရုတ္ တ ရက္ ထ ျဖစ္ တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ေလ ဖိ အား နည္း ဝန္း က်င္ ေလး တ ခု က ေန ေစာင့္ ႀကည့္ ပီး ခန့္ မွန္း နိုင္ ပါ တယ္ တ ျဖည္း ျဖည္း ဦး တည္ ရာ လမ္း ေႀကာင္း ျဖစ္ နိုင္ ေျခ ေတြ အ ဆင့္ ဆင့္ သတ္ မွတ္ နိုင္ ႀက ပါ တယ္
မိုး ေလ ဝ သ ပညာ က်ြမ္း က်င္ သူ ေတြ က ေစာင့္ ႀကည့္ သ တင္း ထုတ္ ျပန္ ေန ႀက ပါ တယ္ ျဖစ္ လာ ပီ ဆို အ ခ်ိန္ မွီ ေရွာင္ တိမ္း ျခင္း က အ ေကာင္း ဆံုး ပါ
ဘဝ မာ မုန္ တိုင္း ေတြ လည္း ဒီ လို ပါ ပဲ အ ခ်က္ ျပ ( signal) ေတြ ကို ျမင္ နိုင္ ေအာင္ မ်က္ စိ ဖြင့္ နား စြင့္ ေန တတ္ ဖို ့ ေတာ့ လို တာ ေပါ့
အ သက္ တာ မာ ေတြ့ ႀကံု ရ မယ့္ မုန္ တိုင္း ေတြ ကို ရင္ ဆိုင္ မယ္ ေရွာင္ ရွား မယ္ ျပင္ ဆင္ မယ္ တ ခု ခု ေတာ့ ေရြး ခ်ယ္ ႀက ရ မာ ေပါ့
8
People Reached
2
Engagements

Advertisements

ဆည္ ဆို တာ (13)

ဆည္ ဆို တာ သဘာ ဝ အ တိုင္း စီး ဆင္း ေန တဲ့ ေရစီး ေႀကာင္း ကို့ ကန့္ သတ္ ပိတ္ ဆို ့ လိုက္ ေသာ ေႀကာင့္ သ ဘာ ဝ ကို လြန္ ဆန္ မူ တ ခု အ ျဖစ္ ျမင္ နိုင္ ပါ သည္
လူ သည္ ပညာ ညဏ္ ျမင့္ မား လာ သည့္ အေလ်ာက္ ဆည္ ေဆာက္ ျခင္း အ တတ္ ပညာ မ်ား လည္း တိုး တက္ လာ ပါ သည္ သို ့ ေသာ္ လည္း ယေန့ လူ သား မ်ား လို အပ္ ေန ေသာ စြမ္း အင္ ကို ေရ အား ေန ေရာင္ စြမ္း အား ေလ စြမ္း အား မ်ား သာ မ က သ ဘာ ဝ တြင္း ထြက္ အ မ်ိုး မ်ိုး မွ ထုတ္ ယူ နိုင္ ႀက ပါ သည္
ေရ သည္ အ သက္ ျဖစ္ ေႀကာင္း အား လံုး သေဘာ ေပါာက္ သိ ရွိ ျပီး ျဖစ္ သည္ လူ့ ခ ႏၶ ာ သည္ လည္း ေရ ဓတ္ လို အပ္ ပါ သည္ ယေနု့ ကမ႓ာ့ ေရ ျပင္ ဧရိယာ အ မ်ား စု သည္ ေရ ငန္ ျဖစ္ ျပီး ေသာက္ သံုး နိုင္ ေသာ ေရ ခ်ို ဧရိယာ နဲ ပါ သည္ ထို့ ေႀကာင့္ ေရ စြမ္း အင္ ရရွိ ဖို့ ဆည္ တည္ ေဆာက္ ျခင္း သည္ ဆင္ ျခင္ နိုင္ စြမ္း အား နဲ ေႀကာင္း ေဖါ ျပ ေန ပါ သည္
လူ့ အ သက္ တ ေခ်ာင္း တန္ ဖိုး ျဖတ္ မ ရ သ လို ေရ သတၱ ဝါ ေလး မ်ား လဲ တန္ ဖိုး ရွိ ပါ သည္ စီး ဆင္း ေန ေသာ ေရ ကို သဘာ ဝ အ တိုင္း ရွင္ သန္ စီး ဆင္း ေန ဖို ေရ နွင့္ သ ဟ ဇာ တ ျဖစ္ ေအာင္ သ ဘာ ဝ တ ရား နွင့္ သဟ ဇာ တ ျဖစ္ ဖို့ ႀကိုး စား ႀက ရ ပါ အံုး မည္
လူ တတ္ ေသာ ဆည္ ေဆာက္ ေသာ အ တတ္ သည္ သ တၱ ဝါ မ်ား ကို ပ်က္ စီး ေစ ေသာ သဘာ ဝ တ ရား ကို ဆန့္ က်င္ ေန ေသာ ပညာ ျဖစ္ ေန မည္ ဆို လ်င္ ေတာ့77738EC8-18E5-4610-BD87-F58CFEA0C0EF

ေက်း ဇူး ဆို တဲ့ အ သိ တ ရား (12)

လူ တိုင္း လူ တိုင္း မာ ေက်း ဇူး ဆို တဲ့ အ သိ တ ရား ေလး ေတြ ရွိ ႀက ပါ တယ္ တံု ့ ျပန္ မူ အ မ်ိုး မ်ိုး နဲ့ ေက်းဇူး တရား ေတြ ကို တံု ့ ျပန္ ႀက ပါ တယ္ စကား အား ျဖင့္ လက္ ေဆာင္ အ မ်ိုး မ်ိုး အား ျဖစ္ ကိုယ္ အ မူ အ ယာ အား ျဖင့္ ေဖါ ျပ ႀက ပါ တယ္

ဘယ္ လို အ တိုင္း အ တာ မ်ိုး ကို ဘယ္ လို ေက်း ဇူး တံု ့ ျပန္ မ လဲ ျမန္ မာ စ ကား ပံု မာ ေတာ့ တ လုပ္ စား ဖူး သူ ့ ေက်း ဇူး လို ့ ဆို ထား ပါ တယ္ ထမင္း တ လုပ္ အ တြက္ တန္ ဖိုး ထား တတ္ ဖို ့ အင္ မ တန္ ေကာင္း တဲ့ စကား ပံု ေလး ပါ

တ ကယ္ ေတာ့ လူ တိုင္း ဟာ ေက်း ဇူး တ ရာ နဲ့ မ ကင္း နိုင္ ႀက ပါ ဘူး မိ ဘ ေက်း ဇူး က ေတာ့ ဆပ္ မ ကုန္ လို ့ ဆို ႀက ပါ တယ္ သင္ ဆရာ ျမင္ ဆရာ မ်ား ရဲ့ ေက်း ဇူး တရား ေတြ မ ကန္း ဖို ့ လဲ အ မ်ိုး မ်ိုး သြန္ သင္ ႀက ပါ တယ္
အ ရပ္ ထဲ က ကိုယ့္ ပတ္ ဝန္း က်င္ က ရွိ ရွိ သ မ်ွ အား လံုး အ ေပါ ေက်း ဇူး တ ရား ေတြ ရွိ ႀက မာ ပါ
ျမင္ ရတဲ့ လူ ေတြ ရဲ့ ေက်း ဇူး ကို ဆပ္ တဲ့ အ ခါ သူ ့ တို ့ ႏွစ္ သက္ တဲ့ အ ရာ ေလး ေတြ ကို အ တတ္ နိုင္ ဆံုး ေပး ပီး ဆပ္ ႀက ရ ပါ တယ္ မိ ဘ ကို ေက်း ဇူး ဆပ္ တဲ့ အ ခါ မိ ဘ ေတြ ႏွစ္ သက္ ရာ ကို သိ ေအာင္ ႀကိုး စား ပီး ဆပ္ ရ ပါ တယ္ သူ တို ့ ေက် နပ္ ေပ်ာ္ ရြင္ ေစ ဖို ့ ျဖစ္ တယ္
ဘု ရား ရဲ့ ေက်း ဇူး ကို ေရာ ဘယ္ အ ခ်ိန္ ဘယ္ လို မ်ိုး ဆပ္ သင့္ လဲ တ ကယ္ ေတာ့ လူ ရဲ့ ပိုင္ ရွင္ က ဘု ရား ျဖစ္ တယ္ အ ေျခ ခံ လို အပ္ ခ်က္ အား လံုး ကို ဘု ရား ေပး တယ္ ေန ထိုင္ ဖို ့ က မၻာ ႀကီး ကို ေရာ စား သံုး ဖို ့ အ ရာ အား လံုး ရူ ဖို ့ ေလ ေသာက္ ဖို ့ ေရ အား လံုး ဘု ရား ေပး ထား တာ ပါ
လူ ကို လဲ သူ ဖန္ ဆင္း ထား ေပ မယ့္ စိတ္ ႏွလံုး ကို သူ အ ပိုင္ မ ယူ ပါ ဘူး လြတ္ လပ္ စြာ ေရြး ခ်ယ္ လုပ္ ကိုင္ ခြင့္ ေပး ထား ပါ တယ္ လူ ဆို တာ စက္ ရုပ္ မ ဟုတ္ ဘူး ေလ စက္ ရုပ္ ဆို တာ အ တိုင္ း အ တာ တ ခု အ တြင္း ဂ် ပန္ ေတြ က ေတာ့ မိန္း မ စက္ ရုပ္ ေတြ တီထြင္ ပီး လူ သား မိန္း မ ေန ရာ အ စား ထိုး လာ ႀက တယ္ တဲ့ လူ သား မိန္း မ ရဲ့ စိတ္ ကို ရဖို ့ ခက္ ခဲ လာ လို ့ မ်ား လား စက္ ရုပ္ မိန္း မ က သူ ေျပာ ေစ ခ်င္ တဲ့ စကား ကို ပဲ ေျပာ ေပး နိုင္ တာ ပါ
သူ အ ပိုင္ ေပး ထား တဲ့ စိတ္ ႏွလံုး ကို သူ့ ့ ကို လို လို ခ်င္ ခ်င္ ေပး ျခင္း က သူ အ ႏွစ္ သက္ ဆံုး ျဖစ္ တယ္ ဒါ ေႀကာင့္ သူ လူ ေတြ ဆီ မာ သူ ေတာင္း တာ အ တြင္း စိတ္ ႏွလံုး တ ခု လံုး ပါ
ကိုယ္ ခ ႏၵ ာ တ ခု လံုး ကို ေမာင္း ႏွင္ ေန တာ စိတ္ ႏွလံုး ပါ စိတ္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ တ ခု ေႀကာင့္ ဘ ဝ က ေျပာင္း လဲ သြား နိုင္ ပါ တယ္ ႀကိုက္ တာ ကို ေရြး ခ်ယ္ နိုင္ ပါ တယ္ ဘဝ တ ခု လံုး စိတ္ ႀကိုက္ ေမာင္း ႏွင္ နိုင္ ပါ တယ္ ေက်း ဇူး တရား သိ တတ္ သူ တ ဦး အ ျဖစ္ နဲ့ လား ဘာ ကို မ ဂရု မ စိုက္ သူ တ ဦး အ ျဖစ္ နဲ့ လား
ဒါ ေႀကာင့္ ဘု ရား ရဲ့ ေက်း ဇူး က ို ဆပ္ ဖို ့ အ တြက္ ကိုယ့္ စိတ္ နွ လံုး တ ခု လံုး ကို သူ ့ ကို ျပန္ ေပး ျခင္း တ ခု ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္

Peace be with you!
Peace

 

က် မ အ ေႀကာင္း (11)

A10F9247-DDBA-4E77-AFA0-253DED6D4BE1 ႏွုတ္ နဲ့ ဖြင့္ ေျပာ ျပ လို ့ မ ရ တဲ့ က် မ အ ေႀကာင္း ေလး ကို စာ နဲ့ တိတ္ ဆိတ္ စြာ ေျပာ ခ်င္ ပါ တယ္ က် မ ရဲ့ ဘ ဝ က ေတာ့ ဆက္ လက္ ရွင္ သန္ နိုင္ စြမ္း ရွိ ေပ မယ့္ အ ေႀကာင္း အ မ်ိုး မ်ိုး ေႀကာင့္ အ ဆံု း သတ္ ေပး က် ဖို ့ သ ေဘာ တူ က် တယ္ လို ့ ႀကား လိုက္ ရ ေတာ့ ဝမ္း နည္း လိုက္ တာ တာ ေပ မယ့္ က်မ ဆက္ လက္ ရွင္ သန္ ပါ ရေစ လို ့ ဘာ မ ေျပာ ခြင့္ မရွိ ဘူး ေလ က် မ ရဲ့ အ သံ ကို သူ တို ့ မ ႀကား ဘူး သူ ့ က က် မ ဘယ္ လို ခံ စား ေန လဲ ဆို တာ တ ခါ မ နား မ ေထာင္း ေပး ႀက ဘူး

က် က ဒီမာ ေမြး ဖြား ႀကီး ျပင္း လာ ရ ေပ မယ္ က် မ ဇာ တိ ေတာ့ မ ဟုတ္ ဘူး ဘယ္ လို ေရာက္ လာ လဲ ဆို တာ က် မ အ တိ အ က် မ သိ ဘူး ဘယ္ သူ က မွ လည္း မ သိ က် ပါ ဘူး တ စံု တ ေရာက္ က ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ရွိ ရွိ နဲ့ ေန ရာ ေပး ခဲ့ တာ မ်ိုး လည္း မ ရွိ ခဲ့ ပါ ဘူး ဘယ္ သူ က မ တာ ဝန္ ယူ ခဲ့ တာ မ ဟုတ္ ပဲ မ ရည္ ရြယ္ ပဲ ေရာက္ ရွိ လာ ခဲ့ တာ ပါ အား လံုး က သတိ မ ထား မိ ခဲ့ ပဲ က် မ အ ရြယ္ ေရာက္ လာ ခဲ့ ပါ တယ္

က် မ ရဲ့ အ သက္ ကို လဲ က် မ ကိုယ္ တိုင္ မ သိ ဘူး ဒါ ေပ မယ္ လူ ႀကီး တ ေယာက္ က ၃၀ ဝန္း က်င္ ေလာက္ လို ့ ခန့္ မွန္း တာ ႀကား လိုက္ မိ တယ္ ေလ

က် မ ႀကီး ျပင္ လာ ေတာ့ က် မ ကို ခ်စ္ ခင္ သူ ေတြ ရွိ သ လို ခ်ိုး ဖဲ့ သူ ေတြ လဲ ရွိ က် ပါ တယ္ ခ်ိုး ဖဲ့ သူ ေတြ ရွိ တဲ့ ႀကား ေလာ က ဒံ ကို အံတု ရင္း ဆက္ လက္ ရွင္ သန္ နိုင္ ခဲ့ ပါ တယ္

က် မ ရဲ့ ဆြဲ ေဆာင္ မူ က ေတာ့ စို ေျပ တယ္ ေအး ျမ မူ ကို ေပး စြမ္း နိုင္ ေတာ့ လူ ေတြ က သ ေဘာ က် က် ပါ တယ္ က် မ သီးခိန္ တန္ သီး ပြင့္ ခ်ိန္ တန္ ပြင့္ ေတာ့ အ ေကာင္း မ ျမင္ သူ ေတြြ ရွိ လာ ပါ တယ္ သဘာ ဝ တ ရား ကို မ လြန္ ဆန္ နိုင္ ေတာ့ က် မ လဲ ဆက္ လက္ ရွင္ သန္ ဖို ့ အ သီး သီး ရ တာ ေပါ့ လူ ေတြ က ေတာ့ က် မ ရဲ့ အ သီး ေတြ ကို ညစ္ ပတ္ တယ္ လို ့ ေျပာ ေပ မယ္ ဌက္ က ေလး ေတြက ေတာ့ က် မ ဆီ မာ မွီခို ေန ထိုင္ က် ပါ တယ္

တ ေန ့ ေတာ့ က် မ ကို သ ေဘာ က် တဲ့ လူ တ ေယာက္ က က် မ ကို အ ရမ္း ဆြဲ ေဆာင္ မူ ရွိ စိမ္း စို ေန လို့ ဆို ပီး လူ ေတြ အ နား မာ ေန လို ့ ရ ေအာင္ ဆို ပီး အုတ္ ခံု ေလး ကို ပတ္ လည္ ေလး လုပ္ ပါ တယ္ က် မ နာ က်င္ ေပ မယ့္ ခံနိုင္ ရည္ ရွိ ပါ တယ္

ေနာက္ ေတာ့ က် မ နား မာ အ ေဆာက္ အ အံု ႀကီး တ ခု ကို လာ ေဆာက္ ပါ တယ္ အဲ့ အ ခ်ိန္ က ေန က် မ မ လြတ္ လတ္ ေတာ့ ပါ ဘူး က် မ ေႀကာင့္ အ ေနွာင့္ အ ယွက္ ျဖစ္ တယ္ လို လို ့ ျမင္ လာ ႀက ပါ တယ္ အ ဓိ က ေတာ့ က် မ က အ ေဆာက္ အ ဦး ရဲ့ အ လွ ကို ေမွး မွိန္ ေစ တယ္ လို ့ ျမင္ တဲ့ သူ ေတြ ရွိ လာ တယ္
က် မ ကို ခ်စ္ တဲ့ သူ ေတြ က် မ နား ကို လာ တဲ့ ခါ ေကာင္း လိုက္ တာ လွ လိုက္ တာ တဲ့ ဒါ ေပ မယ့္ ေနာက္ ဆံုး ေတာ့ က် မ စကား တ ခြန္း ႀကား လိုက္ ရတယ္ ဘာ ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ေနာက္ နွစ္ ေတာ့ ခုတ္ ပစ္ ရေတာ့ မယ္ တဲ့ ေညာင္ ပင္ ဆို တာ… က် မ ဆက္ မ ႀကား ပါ ရ ေစ နဲ့ ေတာ့ . . .

How To Change Your Life (10)

77738EC8-18E5-4610-BD87-F58CFEA0C0EFOne of the temptations for a Christian is to engage the Bible only for sermon preparation. I hope that no one like that. It is a reminder to myself and hope that you are not including under that temptation. Especially for a pastor or a leader,  the most dangerous habit is looking for material to support what they want to say. from the Bible.

If you are using Bible for others you are on the wrong way Because the Bible is to build up to the reader and to  live examplary life for others.  The reader intention must be to for ourself first then share its fruits. There is a saying ,action speaks louder than words! Remember, how Jesus live. His words are his life. His life and works are identically the same. He sermoned sacrificial life on the cross not only with a word.
Today I want to share such a practice with you to take time to meditate the words of God in to our heart and to produce it as a fruits for others. It will need a time, that s why the Bible uses fruit as a metaphorical language for a gradual process to get the fruit need to wait a longer times tree cannot produce a fruit in a day.
Let me give you a little background of my life.  I was not grew up in a Christian home but now I am a lecturer in a Seminary where the Words of God was loved and respect. I read the Bible for devotional and sometimes as an assignment. And  letter on, most of my life, I approached the Bible informationally, not for meditation. My goal is to increase my knowledge.

But the words of God work and enlightened me and changed my concept. The Bible teachs me and let me know what is the will of God and what are my wills. The Bible enlightened me the need to put God is the center of our life. God is the author of my life.  The sovereign God iknows everything’s.
When you approach the Bible for information you will see any different between you and other. When you receive the words of God into your heart God will start working with you. See, the creation process before receiving the words of God the earth is cover with darkness and formless. When the earth received the words of God and the earth changed day after day and become the most beautiful planet of the universe .

Thus, receiving the words of God with all our body, heart and mind, our lives will start changing day after day miraculously.

 

May God enlighten you!

 

ႏွလံုး သား ထဲသို ထား (9)

4A62AAD9-126A-4DDA-9EF9-334C90AA67C6
တရား စကား ကို က်ြနုပ္ တို့ နွလံုး သား အ တြင္း သို့ ေရာက္ ရွိ ေန ေစ ရန္ အ ခ်ိန္ ကာ လ တ ခု လို အပ္ ပါ သည္
ဦး ေနွာက္ အ သိ သည္ ပ ထ မ အ ဆင့္ ျဖစ္ သည္ နား ျဖင့္ ႀကား နာ ရမည္ မ်က္ စိ ျဖင့္ ဖတ္ရူ ရ မည္ ထို အ သိ ျဖင့္ မ လံု ေလာက္ ေသး ပါ အ ခ်ိန္ ယူ ဆင္ ျခင္ ႏွလံုး သြင္း ျခင္း ဒု တိ ယ အ ဆင့္ ျဖစ္ သည္ ထို့ ေနာက္ ေန့ စဥ္ သြား လာ လုပ္ ကိုင္ ေသာ ဘဝ အ တြင္း ထို တ ရား ေတာ္ အား ျဖင့္ ေျပာ ဆို ေန ထိုင္ ျခင္း ထို တ ရား အ ဆံုး အ မ အ တိုင္း အ သက္ ရွင္ ေလ်ာက္ လ်မ္း သြား ျခင္း သည္ က်မ္းစာ ၏ သြန္ သင္ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္
David သည္ တရား စကား ကို ႏွ လံုး သား အ တြင္း သို မွီး ထား သူ ျဖစ္ သည္ သူ သည္ ေန ရာ တကာ တရား က်မ္း လိပ္ မ်ား ကို သယ္ ေဆာင္ သြား သူ မ ဟုတ္ ပါ ႏွလံုး သား အ တြင္း သယ္ ေဆာင္ သြား တတ္ သူ ျဖစ္ သည္ ထို့ ေႀကာင့္ နုတ္ က ပတ္ တရား ေတာ္ သည္ မီး ခြက္ ကဲ့ သို့ လမ္း ခရီး ကို လင္း ေစ သည္ ဟု သက္ ေသ ထူ ခဲ့ ပါ သည္
ဘဝ ၏ ေမွာင္ မိုက္ ေသာ အ ခ်ိန္ ေသ မင္း ႏွင့္ စစ္ ခင္း ေန ရ ခ်ိန္ မ်ား တြင္ တရား စကား မ်ား သူ ၏ နွလံုး သား ထဲ မာ သို ထား ေသာ ေႀကာင့္ ထို ခြန္ အား ျဖင့္ ရင္ ဆိုင္ ေက်ာ္ လြား နိုင္ ခဲ့ ပါ သည္္
ထို ထက္ မ က သူ ၏ အ သက္ တာ တြင္ ေဘး ပတ္ ဝန္း က်င္ မွအင္ အား ေကာင္း ေသာ ေခတ္ ေရစီး ေႀကာင္း အ တြင္း ေမ်ာ ပါ ျခင္း မ ရွိပဲ ရိုး ရွင္း ေသာ ဓ မၼ တ ရား ၌ သာ တည္ ေန နိုင္ ျခင္း ကို လည္း
ဆာ လံ 91 ၌ သင္ ၏ အ နား မာ လူ တ ေထာင္ သင္ ၏ လက္ ယာ ဖက္ မွာ လူ တ တ ေ သာင္း လဲ ေသာ္ လည္း သင္ါ ့ ကို မ ထိ ခိုက္ ရ ဟူ ၍ သက္ ေသ ခံ ပါ သည္
တရား စကား ကို ႏွလံံုး သား အ တြင္း သို ထား သူ ၏ အ သက္ တာ ေအာင္ ျမင္ ျခင္း သည္ အံႀသ ဖြယ္ ျဖစ္ သည္ ေဘး ပတ္ ဝန္း က်င္ ၏ ရိုက္ ခတ္ မူ အား သည္ လည္း ျပင္း ထန္ သ ကဲ့ သို့ ကြ်ႏုပ္ တို့ အ သက္ တာ မ်ား လည္း အား ေကာင္း စြာ တရား စကား မ်ား ကို အ ခ်ိန္ ရွိ တိုင္း သို မွီး ထား ႀက ရ ပါ မည္
ကြ်နုပ္ တို့ ၏ မ်က္ လံုး မ်ား သည္ သက္ တမ္း ွရွိ ပါ သည္ ယခု ေကာင္း စြာ ျမင္ ရေသာ္ လည္း တ ခ်ိန္ ခ်ိန္ တြင္ အ ျမငိ အာ ရုံ မ်ား မုန္ ဝါး လာ ပါ မည္ နား မ်ား လည္း ထို နည္း လည္း ေကာင္း ပင္ ျဖစ္ သည္
တ ရား စာ အုပ္ မ်ား ကို စာ အုပ္ စင္ ၌ ဖုန္ ေဆာ့ ဝယ္ အ တြင္း ၌ သာ ထား ျခင္း မ ဟုတ္ ပဲ နွလံုး သား အ တြင္းသို

အား သြန္ ခြန္ စိုက္ ေျပး၍ လိုက္ ရန္ အ လို ေတာ္ ရွိ သည္ (8)

အား သြန္ ခြန္ စိုက္ ေျပး၍ လိုက္ ရန္ အ လို ေတာ္ ရွိ သည္
×××××××××××××××
အ လို ေတာ္ ဝန္ ခံ ေသာ အ သက္ တာ ရွိ ဖို့ ကြ်န္ပ္ တို့ ဆု ေတာင္း တတ္ ႀက ပါ သည္ အ လို ေတာ္ ကို အ ဘယ္ သို့ နား လည္ နိုင္ ပါ မည္ နည္း ရင့္ က်က္ေသာ မိ မိ ကိုယ္ ကို ရပ္ တည္ နုိင္ ေသာ အ ရြယ္ ေရာက္ ေန သူ မ်ား နွင့္ ဆက္ ဆိုင္ ေသာ အ လို ေတာ္ တ ခု ကို ေဖါ ျပ လို ပါ သည္
ဘု ရား သြန္ သင္ ေသာ အ ရာ မ်ား စြာ ရွိ ပါ သည္ ထို ထဲ မွ တ ခု ျဖစ္ ေသာ ဘဝ ေျပး လမ္း ေပါ ပို ၍ အား စိုက္ ထုတ္ ရန္ ေပါ လု က ဖိ လိ ပၸိ ၃း၁၄-၁၅ ၌ ဤ သို့ ေရး ထား ပါ သည္
ပန္းတံုး တိုင္ သို့ အား သြန္ ခြန္ စိုက္ ငါ ေျပး ၍ လိုက္ ၏ ထို့ ေႀကာင့္ စံု လင္ ေသာ သူ ရွိ သ မ် တို့ သည္ ဤသို့ ေသာ သေဘာ ကို စြဲ လမ္း ႀက ရမည္ ဟု တိုက္ တြန္း ထား ပါ သည္
ဤသြန္ သြန္ သင္ မူ သည္ လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန အ တိုင္း ေန ထိုင္ ဖို့ မ ဟုတ္ ဘဲ ပို ၍ ႀကိုး စား ႀက ဖို့ ျဖစ္ သည္
ခ ရစ္ ေတာ္ က လည္း ထို နည္း အ တိုင္း သြန္ သြန္ သင္ပါ သည္ ေပ တ ရု ကို ေရနက္ ရာ သို့ ေရြ့ ၍ ပိုက္ ကြန္ ခ် ရန္ သြန္ သြန္ သင္ မူ သည္ လည္း ပို ၍ စြန့္ စား ရန္ မ ေသ ျခာ မူ မ ေရရာ မူ မ်ား ရွိ နိုင္ ေသာ္ လည္း ထို သို့ ပို ၍ ႀကိုး စား ရန္ ေစ ခိုင္း သူ သည္ ခ ရစ္ ေတာ္ ပင္ ျဖစ္ ေသာ ေႀကာင့္ ယံု ႀကည္ စြာ လိုက္ ေလ်ာက္ ဖို့ လို ပါ သည္
ဘဝ ဆို သည္ မွာ ဟု အ စ ခ်ီ လိုက္ လ်င္ ဖြင့္ ဆို မူ အ မ်ိုး မ်ိုး ကို ႀကား ဖူး ထား သ မ်ွကို သတိ ယ မိ ႀက ေပ မည္ အ ခ်ို့ က သီခ်င္း တ ပုဒိ စာ ေႀကာင္း တ ေႀကာင္း တိုက္ ပြဲ တ ပြဲ စ သျဖင့္ ဖြင့္ ဆို ႀက ပါ သည္ အ လံုး စံု ေသာ ဖြင့္ ဆို မူ တို့ သည္ လူပ္ ရွား ရုန္း ကန္ ေန ရ ေသာ သ ေဘာ ကို ညြန္း ဆို ႀက ပါ သည္
လက္ရွိ အ ေျခ အ ေန မွေရွ့ သို့ ဆက္ လက္ ခြန္ အား လံု့ လ ရွိ သ မ်ွနွင့္ ဆက္ လက္ ေလ်က္ လ်မ္း ျခင္း ျဖင့္ အ လို ေတာ္ ကို ေဖါ ေဆာင္ ႀက ရ ပါ မည္ ဆ ႏၵ မြန္ ျဖင့္